вівторок, 22 січня 2019 р.

Домашнє завдання 9 клас


Публікація — це оприлюднення деяких відомостей.
За допомогою цього терміна називають єдину за формою та вмістом оприлюднену роботу.
На сьогодні більшість публікацій створюється, редагується й фор- матується з використанням звичайних текстових редакторів і процесо­рів, встановлених на комп’ютерах. Друковані версії публікацій роздру- ковуються з їх комп’ютерних версій. У такому разі вживають термін комп’ютерна публікація.
За способом розповсюдження публікації можна поділити на друковані та електронні.
Розрізняють такі друковані видання: книги, журнали, брошури, га­зети, буклети, листівки тощо. Кожне з них має своє призначення, автора матеріалу й відповідно — певну структуру, формат видання та правила розповсюдження.
Брошура (фр. brochure від brogher — зшивати) — неперіодичне тек­стове книжкове видання обсягом понад 4, але не більш як 48 сторінок, з’єднаних між собою. Найчастіше брошури використовуються в реклам­них чи освітніх цілях.
Буклет (фр. bouclette — завиток) — переважно багатокольорова арку­шева роздруківка, складена в два або кілька згинів. До такого виду друко­ваної продукції найчастіше звертаються туристичні агенції, виробники промислових і продовольчих товарів, організації та установи в реклам­них цілях, у період відзначення ювілеїв, подій чи проведення інших зна­кових заходів. Буклет має багатосмужну структуру, здебільшого 6 смуг.
Інформаційний бюлетень (лат. bulla — документ із печаткою, італ. bulletino — записка, листок) — видання, яке випускається з метою інфор­мування з певних питань цільової групи людей, спеціалістів або інших користувачів. Інформаційний бюлетень переважно складається з добірки актуальних тематичних відомостей, оформлених у вигляді статей.
Часто під час навчання учням і студентам пропонується створити реферати. Реферат (нім. referat, лат. refere — доповідати) — письмова доповідь або виступ з певної теми, у яких узагальнюються відомості з одного чи кількох джерел.
Електронними публікаціями називають розповсюдження відомостей за допомогою електронних носіїв, таких як диски чи флеш-накопичувачі, або за допомогою Інтернету.
Для створення зразка друкованої продукції та підготовки до тиражу­вання потрібна видавнича система. Завдяки розвитку сучасних інформа­ційних технологій створено настільну видавничу систему. У широкому розумінні цей термін означає сукупність апаратних і програмних засобів відповідного призначення.
Підготовка публікації — комплексний процес, який складається з та­ких етапів: набору, редагування й коригування тексту, підготовки зобра­жень, розробки дизайну та верстки видання. Для здійснення зазначеного процесу необхідна технічна підтримка — апаратна і програмна.
До мінімальної конфігурації настільної видавничої системи мають належати пристрої введення, збереження та опрацювання, виведення та передавання даних.
Сукупність програм, необхідних для створення видання, можна умовно поділити на групи.
ВИДАВНИЧА СИСТЕМА:
1.     Програми для опрацювання зображень, які ви­користовуються в процесі підготовки комп’ютерних публікацій
2.     Програми поліграфічного дизайну
3.     Програми настільної видавничої системи
Настільні видавничі системи:

ü Професійного рівня:
·      QuarkXPress.
·      Frame Maker.
·      Adobe PageMaker.
·      Adobe InDesign.

ü Початкового рівня:
·     Microsoft Publisher.
·     PagePlus.

                                                                       


Програми опрацювання зображень (зокрема, растрової графіки) ви­користовують для створення та опрацювання ілюстративного матері­алу. Прикладами програм для виконання зазначених функцій є Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, Fractal Design Painter, Micrografx Picture Publisher.
Для розробки самостійних графічних продуктів, таких як фірмові знаки, логотипи, візитівки, оголошення, афіші, запрошення, листівки, застосовуються програми поліграфічного дизайну (зокрема, опрацю­вання векторної графіки). Наприклад, Adobe Illustrator, Corel DRAW, Macromedia FreeHand, Micrografx Designer.
Програми власне настільної видавничої системи призначені для роз­робки видань: газет, книг, журналів, брошур, багатосторінкових до­кументів за допомогою комп’ютера. Вони містять засоби опрацювання графіки та поліграфічного дизайну. Прикладами таких програм є Adobe PageMaker, QuarkXpress, Corel Ventura, Microsoft Publisher.
Процес створення комп’ютерної публікації, як і будь-якого іншого ін­формаційного продукту (наприклад, мультимедійної презентації) почи­нається з формування концепції та структури публікації відповідно до її призначення та особливостей цільової аудиторії.
Відповідно до обраного типу публікації створюється певний шаблон чи добирається з набору стандартних шаблонів (листівка, оголошення, інформаційний бюлетень, каталог, рекламний буклет тощо).
Шаблон публікації визначає її структуру, наявність і розміщення об’єктів: текстових написів, зображень, таблиць, діаграм, фігурного тексту тощо, котрі мають параметри, значення яких можна змінювати.
Наступним кроком є добір колірної та шрифтової схеми публікації. Як джерелами можна скористатися стандартними наборами схем, що міс­тяться в бібліотеках програм підготовки публікацій, чи створити власні. Також можна змінити лише деякі параметри наявних схем, наприклад, створити власний стиль заголовків статей.
Інформаційне наповнення публікації передбачає добір і підготовку текстового та ілюстративного матеріалу для створення публікації відпо­відно до розробленого шаблону. Процес підготовки інформаційного на­повнення буде більш ефективним за умови створення сценарію чи схеми публікації на папері. Наприклад, при створенні сценарію інформаційно­го бюлетеня потрібно визначити: кількість сторінок публікації, кількість статей та їх назви, кількість зображень та їх опис, потребу в зміні стан­дартного шаблону (додавання чи видалення деяких об’єктів і яких саме).
Після створення комп’ютерної публікації потрібно перевірити макет, роздрукувати сигнальний примірник та, за потреби, внести редакційні правки: виправити помилки в тексті, замінити зображення, додати чи видалити деякі об’єкти публікації (сторінку, бланк опитування чи замовлення, календар, девіз організації тощо), удосконалити стильове оформлення тощо.
Комп’ютерні публікації розраховані переважно на перегляд одні­єю особою, що впливає насамперед на добір розміру літер, шрифту та кількості тексту на сторінці. Водночас незалежно від типу публікації є загальні критерії вдалої публікації:
·        назва публікації інтригує, зацікавлює, провокує;
·        тексти написані грамотно, стиль мовлення зрозумілий і легко читається;
·        назви статей оригінальні, цікаві;
·        малюнки якісні та привабливі; додані підписи коментують малюн­ки або містять посилання на їх автора чи джерело отримання;
·        основний матеріал (статті) подано з дотриманням закону про авторське право;
·        усі елементи публікації поєднано однією ідеєю, що відображена в її назві;
·        публікація містить елементи, що привертають увагу читачів відповідної вікової групи, наприклад, фото авторів, кросворд, оголошення про конкурс чи акцію, рубрики (Цікавинки, Зроби сам тощо);
·        вказано анонс, зміст і контакти авторів публікації;
·        стильове оформлення відповідає тематиці публікації та особливос­тям аудиторії читачів.
Ми на наступних уроках будемо ознайомлюватись із програмою MS Publisher. Вона надає такі можливості:
·        Створювати та розповсюджувати професійно підготовлені матеріали та ділову документацію для друкування, розміщення їх в Інтернеті та використання в електронних листах.
·        Створювати публікації, що містять тексти та ілюстрації, підготовлені в середовищах текстового та графічних редакторів, компонуючи ці матеріали та розміщуючи їх на різній кількості сторінок і колонок.
·        Готувати оригінал-матеріали друкованої продукції (газети, журнали тощо).
·        Розробляти нескладні веб-сайти та веб-сторінки.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар